Klachtenportaal Zorg


Wettelijke verplichting
Als zorgaanbieder hebben wij de plicht cliënten een mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Hiervoor hanteren wij de klachtenregeling volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). MarcusCoaching heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Zie voor meer informatie www.klachtenportaalzorg.nl


Klachten
Problemen kunnen veelal worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wanneer dit echter niet tot een oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie.

Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de behandeling van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (juiste) informatie verstrekt.

Spelregels bij onvrede of een klacht
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Hieronder vindt u de wettelijke spelregels die voor u gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident.

   1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.
   2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
   3. De ‘formele’ termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder.
   4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
   5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
   6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
   7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
   8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

Een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg
Als u er na een geschil niet uit bent gekomen, kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via [email protected] of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Bij het Klachten Portaal Zorg sta ik bekend onder de naam: Dhr. M. Ringringulu en ID 11221